Integrity i Compliance

Integrity i Compliance

Integrity i Compliance


KODEKS POSTĘPOWANIA

Przedstawiamy zmieniony Kodeks Postępowania Grupy Volkswagen. Kodeks ma służyć wskazówkami, pomocą i poradą oraz dawać realne wsparcie w codziennych sytuacjach biznesowych naszym pracownikom. W tym celu jego treść została zaktualizowana, poszerzona i uściślona. W Volkswagen Group Polska Kodeks Postępowania wchodzi w życie w grudniu 2017 i obowiązuje wszystkich pracowników.

Kodeks Postępowania [PDF, 13.33 MB]


KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Przedstawiamy Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych. Definiuje on wymagania Grupy Volkswagen dotyczące uczciwości biznesowej oraz zgodności z przepisami prawa wobec partnerów biznesowych w związku z prowadzoną współpracą. Kodeks odnosi się do wszelkich relacji biznesowych, w szczególności z dostawcami i partnerami sprzedażowymi. Celem Kodeksu jest zapewnienie właściwych i zgodnych z prawem działań biznesowych.

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych [PDF, 1.31 MB]


TOGETHER4INTEGRITY

Działanie w sposób uczciwy i zgodny z przepisami ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Grupy Volkswagen. Dlatego właśnie Integrity (uczciwość) i Compliance (zgodność z regulacjami) są kluczowymi elementami strategii NEW AUTO Group.

Program Together4Integrity (T4I) łączy wszystkie istniejące działania i aktywności, które wzmacniają kulturę, etykę, Integrity i Compliance. T4I to wspólna droga w kierunku stworzenia kultury korporacyjnej, która umożliwia każdemu menedżerowi i każdemu pracownikowi działanie w sposób uczciwy i zgodny z zasadami zawsze i wszędzie.

Together4Integrity opiera się na następujących zasadach postępowania:

Zasada 1: Etyka i Compliance mają zasadnicze znaczenie dla strategii biznesowej.
Zasada 2: Ryzyka związane z etyką i Compliance są na bieżąco identyfikowane, zarządzane i mitygowane.
Zasada 3: Kadra menadżerska na wszystkich szczeblach organizacji buduje i podtrzymuje kulturę uczciwości.
Zasada 4: Organizacja zachęca, chroni i docenia zgłaszanie istotnych problemów i podejrzeń o niewłaściwe postępowanie.
Zasada 5: Organizacja podejmuje działania i bierze na siebie odpowiedzialność w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

Więcej informacji:
www.volkswagenag.com/en/group/together4integrity.html


INTEGRITY

W jaki sposób uczciwość leży u podstaw podejmowania decyzji w każdym podmiocie z Grupy Volkswagen?

Uczciwe działanie jest mocno zakorzenione w strategii Grupy Volkswagen. Uczciwość (Integrity) stanowi podstawę każdej decyzji i każdego podejmowanego działania - także w Volkswagen Group Polska. Jest kompasem postępowania, który zawsze wskazuje właściwą drogę. Opiera się ona na jasnym zrozumieniu, że tylko trwałe, uczciwe i zgodne z prawem postępowanie może zdobyć i wzmocnić zaufanie do firmy wśród pracowników, klientów, udziałowców, partnerów biznesowych i innych kluczowych interesariuszy. Uczciwe postępowanie ma kluczowe znaczenie dla sukcesu biznesowego Grupy i jej wizerunku w społeczeństwie, a także dla zapewnienia jej fundamentalnej przewagi konkurencyjnej.

Prowadzony w całej Grupie "Integrity Program" ma stanowić kompas wartości dla wszystkich marek i podmiotów Grupy Volkswagen na całym świecie, aby mocno zakorzenić uczciwość przy podejmowaniu wszystkich decyzji, zarówno tych osobistych, jak i organizacyjnych.

W ramach programu T4I w całej Grupie Volkswagen, także w Volkswagen Group Polska, realizowana jest kompleksowa i angażująca wszystkich pracowników kampania informacyjna w obszarze Integrity umożliwiająca otwartą dyskusję i dialog a także wdrażanie licznych inicjatyw związanych z poszerzaniem świadomości zasad etycznych i wartości Grupy.

Kampania obejmuje działania takie jak m.in. warsztaty i dedykowane spotkania / eventy, zarówno dla kadry menadżerskiej (wzmacniające ich rolę jako wzoru do naśladowania) jak i pozostałych pracowników, które wzmacniają znaczenie uczciwości oraz zachęcają do uczciwego i etycznego zachowania w każdej chwili. Wiąże się to z powołaniem w każdym podmiocie Grupy, także w Volkswagen Group Polska funkcji Integrity Officer’a, aby w profesjonalny sposób zapewniać, że uczciwość (Integrity) jest podstawą wszystkich kluczowych procesów i decyzji.

Więcej informacji:
www.volkswagenag.com/en/sustainability/integrity.html


COMPLIANCE (ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA)

Działanie zgodne z przepisami prawnymi i regulacjami wewnętrznymi Grupy Volkswagen jest gwarantem sukcesu Grupy i tym samym Volkswagen Group Polska. Powyższe działania są niezbędne dla wzmocnienia zaufania naszych klientów, partnerów biznesowych i dostawców.

Systemu Compliance jest istotnym elementem programu Together4Integrity.

W Volkswagen Group Polska istnieją struktury Compliance, m.in. wyznaczony jest Compliance Officer, którego rolą jest regularne monitorowanie oraz raportowanie kwestii związanych z przestrzeganiem przepisów prawa oraz procedur bezpośrednio do Zarządu Volkswagen Group Polska, a także stały kontakt i wsparcie poszczególnych działów Volkswagen Group Polska w kluczowych obszarach związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami prawa.

W Grupie, a tym samym Volkswagen Group Polska wdrożono również odpowiednie procedury wewnętrzne oraz kodeksy postępowania, wspierające pracowników w codziennych działaniach oraz służące jako wiążąca wytyczna w podejmowaniu decyzji (w szczególności Kodeks Postępowania Grupy Volkswagen, Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych).

W powyższym zakresie, szczególnie istotny jest również wdrożony w Grupie Volkswagen system zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości „Whistleblower” (więcej informacji poniżej).

Więcej informacji:
www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/compliance.html


DEKLARACJA GRUPY VOLKSWAGEN DOTYCZĄCA PRAW SOCJALNYCH, STOSUNKÓW PRACY ORAZ BIZNESU I PRAW CZŁOWIEKA

W ramach niniejszej deklaracji Grupa Volkswagen utwierdza podstawowe prawa i zasady socjalne w ramach swojej polityki korporacyjnej. Proaktywne zarządzanie bieżącymi wyzwaniami globalnymi jest decydującym czynnikiem dla Grupy Volkswagen w ochronie konkurencyjności oraz warunkiem koniecznym dla zapewnienia dobrych warunków pracy.

Deklaracja Grupy Volkswagen dotycząca praw socjalnych, stosunków pracy oraz biznesu i praw człowieka [PDF, 383.82 KB]