Monitoring - obowiązek informacyjny

Monitoring - obowiązek informacyjny

Monitoring - obowiązek informacyjny


Jak przetwarzamy Państwa dane? (Obowiązek informacyjny w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego)

W związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, „RODO”) przedstawiamy Pani/Panu następujące informacje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego
jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP);

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Może się Pani/Pan skontaktować się z IOD VGP
pod adresem e-mail iod@vw-group.pl; a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”;

3) Zakres danych: wizerunek (nagrania obrazu z monitoringu);

4) Cele i podstawa przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: ochrony bezpieczeństwa pracowników, mienia VGP oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić VGP na szkodę, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu VGP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) Odbiorcy danych: firmy wykonujące na zlecenie VGP usługi z zakresu IT oraz ochrony osób lub mienia;

6) Okres przechowywania: nagrania pochodzące z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do trzech miesięcy od dnia nagrania (z możliwością przedłużenia tego terminu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, jeżeli nagrania będą stanowiły dowód lub VGP poweźmie wiadomość, że będą mogły stanowić dowód w takim postępowaniu);

7) Źródła danych: dane uchwycone za pomocą kamer przemysłowych;

8) Pouczenie o prawach: ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawa te można zrealizować m.in. przez kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl;

9) Prawo do skargi: ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że
w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.