Regulamin

Regulamin

Regulamin


Regulamin korzystania z serwisu internetowego vw-group.pl

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego vw-group.pl dostępnego po adresem www.vw-group.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Volkswagen Group Polska sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego vw-group.pl. Regulamin jest dostępny pod adresem www.vw-group.pl.

1.4. Serwis – serwis internetowy vw-group.pl. należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem www.vw-group.pl.

1.5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016 r. poz. 1489 ze zm.).

1.6. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

1.7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą faktycznego skorzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

1.8. Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – przepisy wynikające w szczególności z:
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” wraz z nowymi przepisami krajowymi.

1.9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

1.10. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy.

1.11. Usługodawca – Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-037), ul. Krańcowa 44, REGON: 301062169. 1.12. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 r. poz. 1030 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa:

2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

2.1.2. zasady korzystania z Serwisu,

2.1.3. zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, w rozumieniu Przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

2.2. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

3.1.1. połączenie z siecią Internet,

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

3.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

3.2. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.

3.3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

3.4. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług.

3.5. Akceptując Regulamin Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

4.1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4.2. Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne.

4.3. Serwis zawiera możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych na stanowiska pracy oferowane przez Usługodawcę.

4.4. W celu złożenia dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w punkcie 4.3. konieczne jest podanie Danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu aplikacyjnym, a także wyrażenie zgody dla realizacji procesu rekrutacyjnego.

4.5. Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że:

4.5.1. są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

4.5.2. nie naruszają one praw osób trzecich,

4.5.3. jest uprawniony do zawarcia Umowy,

4.5.4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.6 Serwis umożliwia również zapoznawanie się z opublikowanymi materiałami (tekstami, zdjęciami itd.) udostępnionymi dla Usługobiorcy na stronach internetowych Serwisu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

5.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

5.2.1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,

5.2.2. przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,

5.2.3. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.

5.3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.

6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.

6.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.

6.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych.

6.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Usługodawca na podstawie Przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w związku z UŚUDE jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy w celu wykonania Umowy, w tym umożliwienia korzystania z Usług oraz rozpatrzenia reklamacji lub do podjęcia działań na żądanie Usługobiorcy przed zawarciem tej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7.2. Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług przez Usługodawcę jest następujący:

7.2.1. możliwość aplikowania na stanowiska pracy oferowane przez Usługobiorcę: zakres danych wskazany w formularzu aplikacyjnym zgodny z przepisami prawa oraz ze zgodą udzieloną przez Usługobiorcę na cele realizacji – w zależności od wypełnianego formularza i wyrażonej zgody: rekrutacji bieżących lub przyszłych; ww. dane są niezbędne dla – w zależności od wypełnianego formularza i treści zgody – realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego lub przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym przekazania danych zawartych w formularzu i załączonych do niego dokumentach aplikacyjnych do Usługodawcy celem dalszej realizacji procesu rekrutacyjnego.

7.3. W zakresie niezbędnym dla prawidłowego złożenia reklamacji Usługobiorca powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną), Adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową).

7.4. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych (patrz Polityka plików cookie).

7.5. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo. W zakresie w jakim Usługodawca zdecyduje się wypełnić i wysłać formularz aplikacyjny Usługobiorca przestaje być dla Usługodawcy anonimowy i ujawnia podane przez siebie dane jako kandydata do pracy.

7.6. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi określone Przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7.7. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, gdy w ramach korzystania z Usług administrator opiera się na zgodzie Usługobiorcy, wówczas Usługobiorca ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Usługobiorcy praw, Usługobiorca może przesłać mailowo na adres: iod@vw-group.pl, lub pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań z dopiskiem „IOD”.

7.8. Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.

7.9. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usług, zgodnie z Regulaminem.

7. 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookie oraz – w przypadku wypełnienia formularza aplikacyjnego – wymagane Przepisami z zakresu ochrony danych osobowych informacje podawane przy zbieraniu danych (obowiązek informacyjny).

VIII. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

8.1. Momentem zawarcia Umowy jest moment faktycznego skorzystania z Usługi.

8.2. Umowa może być rozwiązana zarówno przez Usługobiorcę, jak i przez Usługodawcę.

8.3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego złożenia aplikacji na oferowane stanowisko pracy u Usługodawcy – a w przypadku braku złożenia aplikacji – z momentem opuszczenia Serwisu przez Usługobiorcę (np. zamknięcie przeglądarki internetowej, zakładki w przeglądarce, przejścia do innej witryny internetowej).

8.4. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w sytuacji:

8.4.1. naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

8.4.2. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych,

8.4.3. wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,

8.4.4. utrudniania lub destabilizacji działania Serwisu.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

9.2. Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane w formie elektronicznej na adres Usługodawcy kariera@vw-group.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

9.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.

9.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną), Adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową) oraz przedmiot reklamacji.

9.5. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.

9.6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 9.5., Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2018 r.

10.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem www.vw-group.pl.

10.3. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

10.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy Serwisu, z zastrzeżeniem punktu 10.5.

10.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.vw-group.pl.

10.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.

10.7. W przypadku określonym w punkcie 10.4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

10.8. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

10.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.