Homologacja i ekologia

Homologacja i ekologia

Homologacja i ekologia


Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV)

Ekologia jest dla naszej grupy wyjątkowo istotną dziedziną. Jako odpowiedzialny producent samochodów, mający na uwadze zrównoważony rozwój społeczeństwa, staramy się wypełniać obowiązujące normy ekologiczne związane z recyklingiem, ale też rozwijać się w tym zakresie.

Naszym Klientom zapewniamy recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, a dzięki wykorzystaniu materiałów nadających się do powtórnego użycia i precyzyjnym oznaczaniu części, odzyskiwanie materiałów wtórnych z naszych produktów staje się prostsze. Stosujemy wysokiej jakości surowce o doskonałych właściwościach, które spełniają rygorystyczne przepisy ekologiczne i są przyjazne dla środowiska. Dlatego nasze samochody wpisują się w najnowsze ekologiczne trendy, a nasi Klienci zyskują nowoczesne, zaawansowane technologicznie produkty.

Recykling samochodów wycofanych z eksploatacji [PDF, 391.48 KB]

Wyszukaj najbliższe punkty odbioru (po otwarciu nowego okna z tabelą, można zawęzić w niej wyniki, korzystając z filtrów nad poszczególnymi kolumnami)


Baterie i akumulatory

Żyjemy coraz szybciej – wraz ze zmianą stylu naszego życia, zmienia się również nasze otoczenie. Nikt z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania bez współczesnych zdobyczy techniki. Trzeba mieć jednak świadomość zagrożeń, jakie dla środowiska naturalnego niesie rozwój cywilizacyjny. Kluczowe staje się, z punktu widzenia ekologii, zagospodarowywanie odpadów, odzyskiwanie surowców, ich ponowne wykorzystywanie oraz bezpieczne unieszkodliwianie. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., jako podmiot wprowadzający na rynek polski sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory, jest zarejestrowany w Głównym inspektoracie Ochrony środowiska pod numerem E0011202WBW.

Recykling baterii i akumulatorów [PDF, 183.09 KB]


Emisja CO2 i zużycie paliwa

Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczyna się pierwszy etap wprowadzania w życie nowej procedury badania pojazdów w zakresie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. Światowa Zharmonizowana Procedura Badania Pojazdów Lekkich (tzw. WLTP) dotyczyć będzie wszystkich pojazdów osobowych i lekkich dostawczych, produkowanych przez wszystkich światowych producentów samochodów, którzy sprzedają swe wyroby na rynku europejskim. W założeniu twórców jest to nowa, bardziej realistyczna procedura pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2.

W związku z tym od 1 września 2017 roku nowo projektowane pojazdy będą homologowane z wykorzystaniem WLTP. Od 1 września 2019 roku procedura ta w pełni zastąpi dotychczasowe testy, określane jako NEDC (Europejski Cykl Jezdny).

Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP będą w przypadku wielu pojazdów wszystkich światowych producentów pojazdów wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC.*

Broszura informacyjna WLTP [PDF, 540.68 KB]
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 [PDF, 192.32 KB]


Biopaliwa

Paliwo stosowane do wszystkich obecnie produkowanych silników z zapłonem samoczynnym samochodów Grupy VW musi być zgodne z europejską normą EN 590, która w najnowszej wersji dopuszcza maksymalną domieszkę 7% objętościowo biokomponentów. Najpowszechniej obecnie stosowanym do zasilania silników iskrowych (benzynowych) bioskładnikiem jest bioetanol, czyli alkohol etylowy otrzymywany z biomasy, zgodny z normą EN 15376. Najnowsza wersja europejskiej normy dotyczącej benzyn silnikowych – EN 228 dopuszcza maksymalną zawartość 10 % obj. tego składnika.


Informacje homologacyjne

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynkowemu informujemy, że możliwe jest nabywanie odpłatnych dokumentów dotyczących pojazdów marek reprezentowanych przez Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. według załączonego cennika:

  • Zaświadczenie o rodzaju pojazdu, o emisji spalin do systemu viaTOLL, o danych dotyczących mas pojazdu, liczby miejsc itp. krótkie informacje | 98,50 zł
  • Duplikat wyciągu ze świadectwa homologacji, certyfikat do licencji na transport międzynarodowy, duplikat dokumentu CoC itp. obszerne informacje | 190 zł
Zapotrzebowanie na tego typu
dokumenty prosimy zgłaszać na:
homologacje@vw-group.pl

lub

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
ul. Krańcowa 44
61-037 Poznań


Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63/2011, poz. 322 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. w Poznaniu udostępnia niniejszym karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i środowiska.
Te karty charakterystyki dotyczą substancji i mieszanin zawartych w oryginalnych produktach wprowadzonych do obrotu dla pielęgnacji, konserwacji i obsługi samochodów poszczególnych marek koncernu Volkswagen: Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Porsche.

Stosownie do obowiązujących przepisów (rozporządzenie WE 1272/2008) produkty niezaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie nie wymagają udostępniania karty charakterystyki. Jeżeli jednak na zasadzie dobrej woli zostały udostępniane przez producenta/dostawcę – nie wymagają aktualizacji do zmieniających się przepisów, mogą być udostępniane w formie pierwotnej.

W tabeli produkty są uporządkowane wg grupy rodzajowej (kol. 1) i numeru katalogowego (kol. 3).

Kartę charakterystyki (kol. 4) dla danego produktu identyfikuje się za pomocą numeru katalogowego odczytanego z etykiety na opakowaniu w danej grupie rodzajowej. Nazwa produktu (kol. 2) ma znaczenie informacyjne.

Kartę charakterystyki otwiera kliknięcie jej oznaczenia w kolumnie 4 tabeli.

Otwórz tabelę produktów (po otwarciu nowego okna z tabelą, można zawęzić w niej wyniki, korzystając z filtrów nad poszczególnymi kolumnami)

W celu uzyskania kart charakterystyki produktów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne lub kart wyrobów (np. baterie i materiały pirotechniczne), które nie są publikowane na stronie, prosimy o kontakt na adres karty.charakterystyki@vw-group.pl

Karty charakterystyki pozostałych dostawców: